Velkommen til Norsafety - Drivkraft for et tryggere samfunn

Norsafety er et av få kompetansemiljø som jobber med helheten i samfunnet for å forebygge ulykker i hjem og fritid. Stein for stein bygger vi robuste tverrfaglige miljøer lokalt, og gir kommuner kunnskap og kompetanse til å implementere tiltak som vi vet fungerer, etter mange års praksisbasert utvikling og forskning i Harstad. Norsafety er en offentlig eid kompetansebedrift, tuftet på erfaringer som Harstad-samfunnet har høstet over 30 år i forhold til systematisk skaderegistrering og sikkerhetsfremmende arbeid. Skaderegisteret ved UNN/Harstad har skadedata helt tilbake til 1985. I Helse Nord sin handlingsplan for folkehelse er NORSAFETY tillagt oppgaver for styrking av kunnskapsgrunnlaget om skader og ulykker.

 

Logo Undertittel2

Ta gjerne kontakt, eller meld deg på vårt nyhetsbrev :)

Nyheter

Sikker sykling

Sykkelandelen i Norge skal økes kraftig. Sykkel er et viktig satsingsområde i Nasjonal transportplan og det er laget en egen " Nasjonal Sykkelstrategi 2014-2023 ". Målsettingen er å øke sykkeltrafikken i Norge fra i dag ca 5 % til 8 % i 2023. Skal det være mulig å nå denne målsettingen så må sykkelandelen i byene økes til mellom 10 og 20 %. Utenfor byene er det skoleveier i en radius på 2 km fra skolene som skal prioriteres.

22.05.2017

"Balansera Mera!"

Svenska Socialstyrelsen gjennomfører nå for andre år på rad kampanjen "Balansera Mera!". En nasjonal ukes-kampanje i oktober med formål å forhindre, eller i det minste å redusere, antallet fallulykker blant eldre. Hvert år er ca. 70 000 personer over 55 år utsatt for fallulykker i Sverige. Av dem dør ca 1000! Tallene for Norge er nesten like ille, men her venter vi fortsatt på initiativ fra berørt departement og direktorat når det gjelder en mer aktiv politikk for fall- og skadeforebygging blant eldre. Ifølge et mål som regjeringen satte seg i 2015 skulle hoftebruddraten reduseres med 10 % innen 2018. Det gjenstår nå i mai 2017 bare 7 måneder og vi venter fortsatt på mer målrettede tiltak fra det nasjonale nivå.

22.05.2017

Forebyggings-app for yngre seniorer

"PreventIT" er et stort EU-finansiert utviklingsprosjekt hvor helseforsknings- og IT-miljøer i seks europeiske land samarbeider om å lage og prøve ut en mobilbasert app beregnet på eldre i tidlig pensjonsalder og med formål å stimulere til aktivitet og opprettholdelse av funksjon lengst mulig.

04.05.2017

Aldersvennlige byer og kommuner

Verdens helseorganisasjon (WHO) har etablert et eget "Nettverk for aldersvennlige byer og kommuner" - Network for Age-friendly Cities and Communities  Formålet med nettverket er å stimulere byer/kommuner til å jobbe målrettet mot å skape miljøer som også passer for en aldrende befolkning. Et medlemskap i nettverket krever ikke at bestemte kvalitetskriterier er oppfylt eller noen form for akkreditering. Det er tilstrekkelig at kommunen forplikter seg til å jobbe systematisk med tilrettelegging av et mest mulig aldersvennlig samfunn. Dette bør synliggjøres i form av et politisk intensjonsvedtak på kommunestyrenivå.

28.04.2017

Personskadedata 2016

De fleste personskadene spesialisthelsetjenesten rapporterte i 2016 var resultat av ulykker. De fleste skadene er mindre alvorlige, men blant eldre mennesker er det flere alvorlige ulykker. Menn ble oftere skadet enn kvinner. Dette viser rapporten Personskadedata 2016 fra Helsedirektoratet. Totalt 154 952 personskader ble rapportert i 2016. I samme periode rapporterte spesialisthelsetjenesten i overkant av 301 000 behandlede skadetilfeller. Dette betyr at Helsedirektoratet har informasjon om omstendighetene til 51 prosent av alle skader som ble behandlet ved sykehusene.