Velkommen til Norsafety - Drivkraft for et tryggere samfunn

Norsafety er et av få kompetansemiljø som jobber med helheten i samfunnet for å forebygge ulykker i hjem og fritid. Stein for stein bygger vi robuste tverrfaglige miljøer lokalt, og gir kommuner kunnskap og kompetanse til å implementere tiltak som vi vet fungerer, etter mange års praksisbasert utvikling og forskning i Harstad. Norsafety er en offentlig eid kompetansebedrift, tuftet på erfaringer som Harstad-samfunnet har høstet over 30 år i forhold til systematisk skaderegistrering og sikkerhetsfremmende arbeid. Skaderegisteret ved UNN/Harstad har skadedata helt tilbake til 1985. I Helse Nord sin handlingsplan for folkehelse er NORSAFETY tillagt oppgaver for styrking av kunnskapsgrunnlaget om skader og ulykker.

DSC_0929

 

Ta gjerne kontakt, eller meld deg på vårt nyhetsbrev :)

Nyheter

Tromsø satser på folkehelse og trygt lokalsamfunn!

Til tross for en stram kommuneøkonomi går administrasjonssjef Britt Elin Steinveg i Tromsø kommune inn for at det i 2017 opprettes en egen stilling som folkehelsekoordinator . Dette er en funksjon som tidligere har vært tillagt kommuneoverlegen, og som derfor av kapasitetsgrunner ikke har fått nødvendig prioritet og oppmerksomhet. Det er derfor en meget etterlengtet styrking av folkehelsearbeidet i Tromsø som nå kan komme på plass dersom administrationens forslag til budsjett på dette punktet blir vedtatt i desember.

16.11.2016

Vertøykasse for folkehelsearbeid - fra KS

Kommunenes Sentralforbund har nettopp lansert (sept 2016) en "Verktøykasse for folkehelsearbeid" som er ment å være et nyttig bidrag til det strategiske folkehelsearbeidet i kommuner og fylkeskommuner. Målet er å få en mer felles forståelse for utfordringene i folkehelsearbeidet og hvordan man kan jobbe sammen for å løse dem. Verktøykassen består av fire moduler hvor den første er en prosessguide som beskriver de ulike fasene i folkehelsearbeidet.

09.11.2016

Nullvisjon for fallulykkesdød blant eldre?

Norge har en nullvisjon for ulykker med drepte eller livsvarig skadde i trafikken. I 2015 døde 117 personer i trafikkulykker ( SSB ). Dette var 30 færre omkomne enn i 2014, og en må tilbake til 1947 for å finne et år med færre trafikkdrepte. Det satses mye ressurser på økt trafikksikkerhet i holdningskampanjer, opplæring, materiell, veier og forskning.

Noen tilsvarende nullvisjon og satsing ser vi ikke når det gjelder ulykkes- og skadeforebygging i den eldre befolkning. Det dør hvert år rundt 1200 personer over 65 år i ulykker. Fallulykker utgjør rundt 80 % av disse dødsulykkene. Det finnes etter hvert mye kunnskap om årsakssammenhenger og om effektive fallforebyggende tiltak blant eldre. Det finnes også en ambisiøs nasjonal målsetting om en 10 % reduksjon av hoftebrudd innen 2018. Det mangler imidlertid initiativ, plan og ressurser til å ta denne kunnskapen i bruk og til å få iverksatt et systematisk fallforebyggende arbeid i kommuner, fylker og helseforetak.    

07.11.2016

Trygge og sikre snøscooterløyper

Norsafety har siden 2014 arbeidet for å få i stand et prosjekt som kan bidra til en best mulig sikring av nye snøscooterløyper som følge av endringer i motorferdselloven og endringer i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag som trådte i kraft 19. juni 2015. Endringene betyr at kommunene kan fastsette snøscooterløyper for fornøyelseskjøring. Slik kjøring har tidligere vært forbudt, med unntak av i Nord-Troms og Finnmark der det har vært egne regler.De nye reglene setter rammer for hvor løypene kan legges og stiller en rekke krav til kommunene, blant annet knyttet til sikkerhet.

Norsafety fikk i slutten av oktober 2016 et tilsagn fra Troms fylkeskommune, fra ordning med regionale utviklingsmidler, som muliggjør en oppstart av prosjektet "Trygge og sikre snøscooterløyper" fra 2017.

08.09.2016

God miks - fin flyt!

Siste kompetansesamling i prosjektet "Sikker Senior Midt-Troms" ble avviklet  i Harstad over to dager, 6.-7. september 2016. Plenumsmøter ble mikset med studiebesøk og innlegg fra det beste Harstad kan vise frem av forebyggende seniorvirksomhet, institusjonsomsorg og frivillighet. Det var en meget fornøyd gjeng fra Lenvik, Dyrøy og Målselv som reiste hjem etter to informative dager i Harstad.