Velkommen til Norsafety - Drivkraft for et tryggere samfunn

Norsafety er et av få kompetansemiljø som jobber med helheten i samfunnet for å forebygge ulykker i hjem og fritid. Stein for stein bygger vi robuste tverrfaglige miljøer lokalt, og gir kommuner kunnskap og kompetanse til å implementere tiltak som vi vet fungerer, etter mange års praksisbasert utvikling og forskning i Harstad. Norsafety er en offentlig eid kompetansebedrift, tuftet på erfaringer som Harstad-samfunnet har høstet over 30 år i forhold til systematisk skaderegistrering og sikkerhetsfremmende arbeid. Skaderegisteret ved UNN/Harstad har skadedata helt tilbake til 1985. I Helse Nord sin handlingsplan for folkehelse er NORSAFETY tillagt oppgaver for styrking av kunnskapsgrunnlaget om skader og ulykker.

 

Logo Undertittel2

Ta gjerne kontakt, eller meld deg på vårt nyhetsbrev :)

Nyheter

Introduksjonskurs i velferdsteknologi

Velferdsteknologi handler ikke om å fjerne "varme hender" men om å bruke omsorgsressurser på en mer fornuftig måte - og til å styrke den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne. Region Lister i Vest-Agder som ligger langt fremme i bruk av moderne velferdsteknologi har utviklet et e-læringskurs som ligger gratis tilgjengelig på KS læringsplattform. Brukerveiledning mv. er å finne  her . Kurset gir en grei innføring i hvordan velferdsteknologi kan brukes i ulike sammenhenger for å bidra til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet.

04.01.2017

Skadeforebygging nytter

Folkehelseinstituttet publiserte 15. des 2016 en oppdatert artikkel om "Skader og ulykker i Norge". Her gis det en oversikt over aktuelt skadebilde, historiske data og vellykkede forebyggende innsatser. Det konstateres at selv om man de siste tiårene har sett en betydelig nedgang i dødelighet som følge av ulykker så er skader og ulykker fremdeles en stor utfordring for folkehelsen. Man anslår at skader på grunn av hjem-, utdannings-, idretts- og fritidsulykker kostet det norske samfunnet over 200 milliarder kroner i 2015. Det er altså fortsatt et stort potensiale for styrking av det skadeforebyggende arbeid.

12.12.2016

Stor underrapportering av sykehusbehandlete skader?

Børge Ytterstad, pensjonert overlege ved UNN Harstad og landets eneste professor i skadeforebygging, har i en  artikkel i Tidsskriftet Den norske legeforening (nov 2016) reist spørsmål om troverdigheten til den offisielle skadestatistikk som presenteres av Helsedirektoratet. Med utgangspunkt i valide skadedata fra over 21 år med skaderegistrering ved UNN Harstad/Harstad sykehus mener han at det er mange fler som behandles for ulykkesrelaterte skader ved norske sykehus enn det som fremgår av Helsedirektoratets årlige skaderapporter. Han mener at det er en underrapportering på rundt 40 %, at i stedet for 300 000 behandlingstilfeller dreier seg om ca. en halv million. 

16.11.2016

Tromsø satser på folkehelse og trygt lokalsamfunn!

Til tross for en stram kommuneøkonomi går administrasjonssjef Britt Elin Steinveg i Tromsø kommune inn for at det i 2017 opprettes en egen stilling som folkehelsekoordinator . Dette er en funksjon som tidligere har vært tillagt kommuneoverlegen, og som derfor av kapasitetsgrunner ikke har fått nødvendig prioritet og oppmerksomhet. Det er derfor en meget etterlengtet styrking av folkehelsearbeidet i Tromsø som nå kan komme på plass dersom administrationens forslag til budsjett på dette punktet blir vedtatt i desember.

16.11.2016

Vertøykasse for folkehelsearbeid - fra KS

Kommunenes Sentralforbund har nettopp lansert (sept 2016) en "Verktøykasse for folkehelsearbeid" som er ment å være et nyttig bidrag til det strategiske folkehelsearbeidet i kommuner og fylkeskommuner. Målet er å få en mer felles forståelse for utfordringene i folkehelsearbeidet og hvordan man kan jobbe sammen for å løse dem. Verktøykassen består av fire moduler hvor den første er en prosessguide som beskriver de ulike fasene i folkehelsearbeidet.