Hurtigruta på stille hav

Aktuelle nyheter om skadeforebygging og sikkerhet

29.05.2017

Sikker sykling

Sykkelandelen i Norge skal økes kraftig. Sykkel er et viktig satsingsområde i Nasjonal transportplan og det er laget en egen " Nasjonal Sykkelstrategi 2014-2023 ". Målsettingen er å øke sykkeltrafikken i Norge fra i dag ca 5 % til 8 % i 2023. Skal det være mulig å nå denne målsettingen så må sykkelandelen i byene økes til mellom 10 og 20 %. Utenfor byene er det skoleveier i en radius på 2 km fra skolene som skal prioriteres.

22.05.2017

"Balansera Mera!"

Svenska Socialstyrelsen gjennomfører nå for andre år på rad kampanjen "Balansera Mera!". En nasjonal ukes-kampanje i oktober med formål å forhindre, eller i det minste å redusere, antallet fallulykker blant eldre. Hvert år er ca. 70 000 personer over 55 år utsatt for fallulykker i Sverige. Av dem dør ca 1000! Tallene for Norge er nesten like ille, men her venter vi fortsatt på initiativ fra berørt departement og direktorat når det gjelder en mer aktiv politikk for fall- og skadeforebygging blant eldre. Ifølge et mål som regjeringen satte seg i 2015 skulle hoftebruddraten reduseres med 10 % innen 2018. Det gjenstår nå i mai 2017 bare 7 måneder og vi venter fortsatt på mer målrettede tiltak fra det nasjonale nivå.

22.05.2017

Forebyggings-app for yngre seniorer

"PreventIT" er et stort EU-finansiert utviklingsprosjekt hvor helseforsknings- og IT-miljøer i seks europeiske land samarbeider om å lage og prøve ut en mobilbasert app beregnet på eldre i tidlig pensjonsalder og med formål å stimulere til aktivitet og opprettholdelse av funksjon lengst mulig.

04.05.2017

Aldersvennlige byer og kommuner

Verdens helseorganisasjon (WHO) har etablert et eget "Nettverk for aldersvennlige byer og kommuner" - Network for Age-friendly Cities and Communities  Formålet med nettverket er å stimulere byer/kommuner til å jobbe målrettet mot å skape miljøer som også passer for en aldrende befolkning. Et medlemskap i nettverket krever ikke at bestemte kvalitetskriterier er oppfylt eller noen form for akkreditering. Det er tilstrekkelig at kommunen forplikter seg til å jobbe systematisk med tilrettelegging av et mest mulig aldersvennlig samfunn. Dette bør synliggjøres i form av et politisk intensjonsvedtak på kommunestyrenivå.

28.04.2017

Personskadedata 2016

De fleste personskadene spesialisthelsetjenesten rapporterte i 2016 var resultat av ulykker. De fleste skadene er mindre alvorlige, men blant eldre mennesker er det flere alvorlige ulykker. Menn ble oftere skadet enn kvinner. Dette viser rapporten Personskadedata 2016 fra Helsedirektoratet. Totalt 154 952 personskader ble rapportert i 2016. I samme periode rapporterte spesialisthelsetjenesten i overkant av 301 000 behandlede skadetilfeller. Dette betyr at Helsedirektoratet har informasjon om omstendighetene til 51 prosent av alle skader som ble behandlet ved sykehusene.                

26.04.2017

Gratulerer Nordland!

Nordland fylkeskommune har utarbeidet egne kriterier for "Helsefremmende barnehager og skoler". Nordland fylkeskommune har også spilt en viktig rolle i en nasjonal arbeidsgruppe som har laget forslag til nasjonale kriterier til samme formål. Det er 30 barnehager i 12 kommuner i Nordland som per april 2017 har oppfylt de ti kriterier som godkjenningen forutsetter. Sertifiseringene er blitt behørig feiret i den enkelte barnehage - og med oppsetting av skilt som bekrefter statusen.

09.03.2017

Trygg i trapp med AssiStep

Hvert år, bare i Norge, blir rundt 70 000 mennesker skadet ved fall i trapp og et femtitall dør som følge av skadene. For mange eldre kan trapper etter hvert bli uoverkommelige hinder som begrenser tilgjengelighet og deltakelse. Å få opprettholdt muligheten til å gå i trapper er også bra trening for vedlikehold av funksjoner.

AssiStep er en trappeassistent, utviklet for personer med redusert mobilitet eller balanse. AssiStep kan gi den støtte som trenges for å komme opp og ned en trapp uten hjelp fra andre. Den består av et nytt gelender installert langs trappen, koblet til et håndtak som gir trygghet og støtte.

08.03.2017

Aldring og eldrehelse underkommunisert i helsefagutdanningene

Hva kan en nyutdannet sykepleier, vernepleier eller ergoterapeut om eldrehelse generelt og fall-/skadeforebygging spesielt? Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse har kartlagt hvordan aldring og helse synliggjøres og tematiseres i fem helse- og sosialfaglige bachelorutdanninger. Kartleggingen omfatter tjue sykepleierutdanninger, seks ergoterapeututdanninger, tolv sosionomutdanninger, fire fysioterapeututdanninger og tolv vernepleierutdanninger.

08.03.2017

"Trøndelagsmodellen" - for godt folkehelsearbeid!

Prosjektet " Fra kunnskap til handling og fra handling til kunnskap " som foregikk i perioden 2013-2016 har ført til en veileder om hvordan man kan gjennomføre et systematisk folkehelsearbeid i kommunene. Prosjektet og veilederen er resultat av et bredt samarbeid og en økonomisk spleis mellom disse aktørene:  Steinkjer kommune, Vikna kommune, Malvik kommune, Sør-Trøndelag  fylkeskommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, KS Nord-Trøndelag, HUNT forskningssenter NTNU, Senter for helsefremmende forskning HIST/NTNU og Regionalt forskningsfond Midt-Norge.

07.03.2017

Tankeløs unnfallenhet eller bevisst politikk?

Statsminister, finansminister og helse- og omsorgsminister holdt fredag 3. mars 2017 en lengre pressekonferanse hvor man presenterte regjeringens nye kvalitetsreform for eldreomsorgen lansert under navnet "Leve hele livet". Ja, hvem gjør så ikke det - men så var det kvaliteten da? Regjeringen ønsker å skape en "likare eldreomsorg". Man ønsker å tenke nytt og snakke med dem som har skoene på.  Det skal arrangeres dialogmøter ulike steder i landet i løpet av våren/høsten og målet er å få innspill om hva som er de beste løsningene, og hvordan de kan gjennomføres nasjonalt.