Hurtigruta på stille hav

Personskadedata 2016

De fleste personskadene spesialisthelsetjenesten rapporterte i 2016 var resultat av ulykker. De fleste skadene er mindre alvorlige, men blant eldre mennesker er det flere alvorlige ulykker. Menn ble oftere skadet enn kvinner. Dette viser rapporten Personskadedata 2016 fra Helsedirektoratet. Totalt 154 952 personskader ble rapportert i 2016. I samme periode rapporterte spesialisthelsetjenesten i overkant av 301 000 behandlede skadetilfeller. Dette betyr at Helsedirektoratet har informasjon om omstendighetene til 51 prosent av alle skader som ble behandlet ved sykehusene.                

Personskadedata2016
  • Rapportering av personskader til Norsk pasientregister er obligatorisk for alle somatiske sykehus og de kommunale legevaktene i Oslo, Bergen og Trondheim.
  • 23 av 26 rapporteringspliktige enheter rapporterte data for 2016 til NPR.
  • Kvalitet på dataelementer varierer. Viktige elementer som skadedato, skadested og skademekanisme er av god kvalitet, mens andre elementer som alvorlighetsgrad er av dårligere kvalitet.
  • Skadelegevakten ved Oslo Universitetssykehus rapporterte komplette skadedata, mens rapporteringen fra de øvrige hadde til dels store mangler.

Skaderapporteringen til Norsk pasientregister er bedre enn foregående år. Likevel er det viktig å vurdere kvaliteten og komplettheten når en ser på tallene som er presentert i rapporten. Tallene må behandles med varsomhet ettersom man ikke vet nok om hvor representative tallene er.

Les hele rapporten her