Hurtigruta på stille hav

Sikker sykling

Sykkelandelen i Norge skal økes kraftig. Sykkel er et viktig satsingsområde i Nasjonal transportplan og det er laget en egen " Nasjonal Sykkelstrategi 2014-2023 ". Målsettingen er å øke sykkeltrafikken i Norge fra i dag ca 5 % til 8 % i 2023. Skal det være mulig å nå denne målsettingen så må sykkelandelen i byene økes til mellom 10 og 20 %. Utenfor byene er det skoleveier i en radius på 2 km fra skolene som skal prioriteres.

cykla-tors

Statens vegvesen har ansvaret for utbygging og drift av sykkelanlegg langs riksveier (ca. 10 % av vegnettet) og er også vegadministrasjon for fylkeskommunene (ca. 48 % av vegnettet). Statens vegvesen er sektormyndighet for sykkeltrafikk og det betyr blant annet at etaten har ansvar for å være pådriver for økt sykling, utvikle ny kunnskap og spre kompetanse til kommuner og fylkeskommuner.

Den svenske forskningsenheten " Centrum för personsäkerhet " ved Karlstad Universitet har i et prosjekt fra 2013 laget en veiledning, beregnet spesielt på kommuner, om hvordan man kan styrke arbeidet med "Sikker sykling". Les veiledningen her .

Man har i samme prosjekt også gjort en kunnskapsoppsummering om virkning av ulike sikkerhetstiltak knyttet til sykling. Les denne rapporten her .

 NAF har siden 2003 drevet med sykkelopplæring og konkurranse blant skoleelever i alderen 10-12 år. Les mer her om NAF-tiltaket " Sikker på sykkel ".